Részvételi feltételek

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a versenybíróság közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.
Abban az esetben, ha tudomásuk van bármilyen egészségügyi problémáról, a versenyorvost tájékoztatják betegségükről, ha az orvos szükségesnek ítéli, alávetik magukat vizsgálatnak.

 

Versenyszabályok:

• a rajtszám hátulján lehetséges a közeli hozzátartozó nevét és telefonszámát megadni
• a versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot
• a versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt nem látható helyre rögzíti, eltakarja, összehajtja
• a pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után
• a teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek
• kizárásra kerül aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki
• a pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a versenybírók ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását, illetve részidejét
• kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére megengedett
• étel és ital a versenyzők számára csak az előre meghatározott frissítő állomásokon engedélyezett
• az időmérés chipes rendszerrel történik, amelyet tartalmaz a nevezési díj, ezért külön fizetni nem kell
• a verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelősséget
• a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos
• az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető
• a rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja

 

A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát és az aktuális meteorológiai adatok tükrében a szervező egyesület dönthet a sportrendezvény, illetve a futamok végleges bezárásáról, szüneteltetéséről, vagy elhalasztásáról, valamint fenntartja a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik, és azt felhasználhatja webes felületein, kiadványaiban.

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 • 20. §

  • (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

  • (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

   • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   • aa) a terméknek,
   • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
   • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
   • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
  • (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 • 22. §

  • (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

   • a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
   • b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
  • (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

  • (3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. §

  • (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

  • (4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.