Esemény

III. Két lábon és két keréken a Gyerekklinikáért!

2019-09-07 10:00
2019-09-06 20:30
1 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
1 000 Ft

III. Két lábon és két keréken a Gyerekklinikáért!

Esemény dátuma: 2019-09-07 10:00

Nevezési határidő: 2019-09-07 09:00

Jegyek:
4 km egyéni futótáv: 1 000 Ft
13,5 km egyéni futótáv: 1 000 Ft
26,5 km egyéni bringatáv: 1 000 Ft

4 km családi futótáv: 1 500 Ft
13,5 km családi futótáv: 1 500 Ft
26,5 km családi bringatáv: 1 500 Ft

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Használtautók Szeged és az Adrenalin SE jóvoltából ez a jótékonysági rendezvény.

Teljes bevétele a szegedi Gyermekklinikát segíti. Idén egy korszerűbb életmentő gép megvásárlása a cél.

Mindegyik útvonalon több frissítés lesz.

Az eseményt színesíti:

– a Helen Doron nyelviskola csapata (arcfestés, buborékfújás)

Részvételi díj:
egyéni: 1000 Ft (minimum)
családi: 1500 ft. (minimum)

Minden résztvevő egy szilikon karkötőt kap ajándékba. :)

Rajt-cél zóna: Szeged, Tiszaparti Élmény és Kalandpark (Szeged, Alsó kikötő sor)

Futás Rajt: 2019.09.07. 10:00
Kerékpáros rajt: 2019.09.07., 10.30

Nevezés: 2019.09.07 9:00-tól

Futás távjai: 4 Km és 13,5 Km.

Futó útvonal (pirossal jelölve): Tiszaparti Kalandpark – Tisza töltés – I. gátőrház (2Km / rövid táv fordító / frissítő) – Tisza töltés – 2. gátőrház (6,75Km / hosszú táv fordító / frissítő) – Tisza töltés – Tiszaparti Kalandpark

Bringa útvonal (sárgával jelölve): Tiszaparti Kalandpark – Tisza töltés – Malom út – Tiszasziget, Május 1. utca – Mélypont – Tiszasziget, Kossuth u. – Újszentiván – Szőreg, Szerb u. – Makai út – Szőregi út – Csanádi u. – Vedres u. – Tiszaparti Kalandpark

Frissítés: (4db frissítő állomás) 1. és 2. gátőrház, Mélypont, Szőreg

A nevezéshez adatvédelmi nyilatkozat:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) előírásait figyelembe véve, az abban írt alapelvek és szabályok betartása és a természetes személyek megfelelően készült.

Bevezetés
Az Adrenalin Sport Egyesület (6771 Szeged, Makai út 186. szám, továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.adrenalinse.hu/adatvedelem oldalon. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@adrenalinse.hu címre, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Adatkezelő elkötelezett a versenyein résztvevők és online nevezési rendszerében regisztrálók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő részletes adatai:
Név: Adrenalin Sport Egyesület
Székhely és postacím: 6771 Szeged, Makai út 186.
Nyilvántartási számszám: 06-02-0001268
Adószám: 18459870-2-06
E-mail-cím: info@adrenalinse.hu
Telefonszám: 20/5111895
Honlap: www.adrenalinse.hu

A személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Versenyeinkre való nevezéssel, hírleveleinkre való feliratkozásával szerződés kötés történik a meghatározott szolgáltatások teljesítésére. A személyes adatok kezelésének jogcíme a szerződés teljesítéséhez (versenyek lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során jelennek meg. Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú hírlevelek küldéséhez. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről jelen tájékoztatóval értesítjük Ügyfeleinket. Az Adrenalin Sport Egyesület megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat, illetve csapattagokat is benevezhessenek versenyeire. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) GDPR
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2005.éci CLXIV. törvény a kereskedelemről;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
– 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adrenalin Sport Egyesület által folytatott adatkezelés általános célja:
– ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
– az általunk szervezett események lebonyolítása,
– ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
– pénzügyi nyilvántartások vezetése,
– statisztikák, elemzések összeállítása,
– eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink beazonosítása meghatározatlan ideig szükséges lehet. Versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz meghatározatlan ideig szükséges az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenység
Marketingtevékenysége keretében az Adrenalin Sport Egyesület
– célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,
– e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
– felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek nevezésükkel, a versenykiírás elfogadásával kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

A kezelt adatok köre
Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. nevezés visszaigazolása). Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés a K&H Bank biztonságos háromszereplős fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül az Adrenalin Sport Egyesület birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk. Külön csoportot képeznek azok az ügyfeleink, akik csak hírlevelünkre iratkoznak fel, de nem neveznek versenyre. Az ő esetükben csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail-címet tároljuk.

Adatfeldolgozó partnerünk
Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat.

Rajt- és eredménylisták
Versenyeinken a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település),. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja. Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajtés eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek és SMS-ek küldése
E-mailt küldünk minden ügyfelünknek
– a sikeres nevezésről (visszaigazoló levél),
– a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,
– szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

Reklámcélú hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval vagy külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:
– a neveztetők és adatrögzítők,
– a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
– a pénzügyi dolgozók,
– a marketinges dolgozók.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye
Az Adrenalin Sport Egyesület adatkezelésének helye a székhelye 6771 Szeged, Makai út 186.
Weboldalunkat és adatbázisunkat az SZV-TECH Kft. szervere szolgáltatja.

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok
Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is
automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.adrenalinse.hu weboldalunk felkeresésekor a szerver az általánosan szokásos adatokat tárolja az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:
– a látogatás időpontja,
– a megtekintett oldal címe,
– a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
– a látogató IP-címe,
– a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

A versenyzőkről tárolt adatok
A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. Gyermek futamaink esetén a szülő adja meg a kért adatokat.

Alapadatok:
– teljes név
– nem
– születési dátum
– lakcím
– állampolgárság
– telefonszám
– e-mail-cím
– számlázási név és cím

Az egyes versenyekhez tartozó további nevezési és egészségügyi adatok (melyek az orvosi személyzet segítségére vannak a sérült ellátásakor):
– verseny teljesítésének tervezett ideje, mely a rajtolási zónát
meghatározza
– befizetett nevezési díj, fizetési mód és dátum
– a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma
– pólóméret
– baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége (nem kötelező – a versenyző és családja saját érdekét szolgálja),
– egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb)

18 év alattiak nevezése
Versenyeinkre, rendezvényeinkre 18 év alatti fiatalok is nevezhetnek. Gyermek futamainkon a szülő tölti ki és írja alá a nevezési lapot, míg a többi versenyszámunk esetén a 18 év alatti versenyzők szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek magukkal hozni.

Adatok törlése
Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Külső szolgáltatókkal kapcsolatos adatkezelés
A portál html kódja az adatkezekő tő l független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben úgy érzi, hogy az Adrenalin Sport Egyesület vagy annak valamely képviselője megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adrenalin Sport Egyesülettel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk. Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak. Ha úgy véli, hogy az Adrenalin Sport Egyesület problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Az Adrenalin Sport Egyesület kikötése
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.